رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

  •    بیماری زایی قارچ ها

§         آسم و آلرژی

§         بیوفیلم

§         مدل های حیوانی

§         فاکتورهای بیماری زایی

§         ارتباط میزبان و قارچ 

  •     داروهای ضد قارچی

§         مقاومت به داروهای ضد قارچی

§         داروها و استخلاف های جدید ضد قارچی

§         طب سنتی و گیاهان دارویی

§         مکانیسم عمل و مقاومت دارویی در قارچ ها 

  •       قارچ شناسی بالینی و اپیدمیولوژی

§         عفونت های قارچی سطحی و جلدی

§         عفونت های قارچی عمقی (زیر جلدی و احشایی)

§         پاتوژن های قارچی نوظهور

§         عفونتهای قارچی در بیماران نقص ایمنی 

  •     روشهای تشخیصی و  تاکسونومی در قارچ شناسی

§         روشهای تشخیصی مرسوم

§         روشهای تشخیصی نوین

§         تاکسونومی قارچ ها