رئیس کنگره: دکتر کیوان پاک‌شیر

دبیر علمی کنگره: 
دکتر کامیار زمردیان

دبیر اجرایی کنگره:  
دکتر حسین خدادادی


طراحی و مدیریت سایت:
جواد جاویدنیا

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ برگزاری کنگره

27تا 29 آبان ماه 1394

شروع ارسال خلاصه مقالات

16 خرداد ماه 1394

اتمام ارسال خلاصه مقالات

15 مرداد ماه 1394

  تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات

15 مهر ماه 1394